Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych podczas kontaktu z nami jest Nadleśnictwo Cisna z siedzibą w Cisnej 87A; 38-607 Cisna;
Kontakt do nas:
Cisna 87A
38-607 Cisna
tel.: (0-13) 468 63 01
fax.: (0-13) 468 64 35
Nadleśnictwo Cisna nie wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, jednakże kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres mailowy: cisna@krosno.lasy.gov.pl
Pod powyższym adresem poczty elektronicznej można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Cisna oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych.
Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu załatwienia sprawy przez Nadleśnictwo.
Podanie danych będzie dobrowolne, a jeżeli dotyczy – będzie obowiązkowe i niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, na podstawie których działa Nadleśnictwo Cisna.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 RODO, gdyż przekazane dane są niezbędne do załatwienia Pani/Pana sprawy, czyli do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów nadleśnictwa działającego na podstawie przepisów Ustawy o Lasach.
Pani/Pana dane osobowe:
– będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
– nie będą wykorzystywane w celu profilowania
Nadleśnictwo Cisna nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeśli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie wniesionej przez Panią/Pana sprawy.