0%

Polityka prywatności

Wstęp

Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą nową Politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowy.

1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach
w serwisie internetowym w domenie wolosan.pl; (zwanych dalej: „Serwisem”). Została stworzona i przyjęta przez Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87 A, 38-607 Cisna, który to podmiot pełni rolę administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów RODO /. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87 A, 38-607 Cisna.(dalej: Administrator) 

1.2. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celach realizacji usług, sprzedaży oraz kontaktowych: 

1.2.1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych w lokalu przedsiębiorstwa, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;

1.2.2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się
w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

1.2.3. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.2.4. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

1.2.5. statystycznym, badawczym;

1.2.6. informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

Poprzez zaznaczenie opcji dostępne przed złożeniem zamówienia „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”,  dane osobowe Użytkownika będą wówczas przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Wołosań”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych.

1.3. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające
w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie. 

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki  (tzw. logi systemowe).

Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania,
z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) Użytkownik dokonuje zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia do lub w lokalizacji Użytkownika jest niemożliwa, w tym zabroniona złożenie zamówienia nie będzie możliwe i Użytkownik otrzyma odpowiednią wiadomość w komunikacie wyświetlającym się podczas próby złożenia zamówienia.

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas 6 miesięcy jedynie
w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

2.1. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie. 

2.1.1. W celu złożenia zamówienia Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz zamówienia poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres, adres mail,numer telefonu. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji zamówienia tj. pracowników recepcji OSW „WOŁOSAŃ”. Po zrealizowaniu zamówienia dane są usuwane.

2.1.2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik może także zarejestrować się w Serwisie poprzez kliknięcie opcji „Zarezerwuj pokój” dostępnej w prawym głównym rogu strony głównej.  Wówczas dane podane podczas rejestracji konta Użytkownika tj.: adres, adres mail, numer telefonu. Do założenia konieczne będzie podanie także loginu i hasła. Przy czym login w żadnym razie nie musi zawierać imienia lub nazwiska Użytkownika. Wówczas podane przez Użytkownika dane zostaną zachowane przez Serwis i po zalogowaniu ich podanie nie będzie potrzebne przy składaniu kolejnego zamówienia.  Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

2.1.3. Serwis umożliwia się zapisanie się do newslettera poprzez kliknięcie opcji „zamów newsletter” . Użytkownik zapisując się do newslettera podaje dane takie jak: adres e – mail.  Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownika naszego biuletynu lub newslettera.

2.1.4. Serwis umożliwia kontakt z Administratorem  za pomocą telefonu lub poczty e-mail. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e –mail lub numer telefonu. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.6./ kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika. 

2.1.5. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy napisać wiadomość na adres e-mail: wolosan@wolosan.pl. 

2.1.6. Użytkownik może zwrócić się także do Administratora z żądaniem usunięcia konta klienta.  W tym celu należy napisać wiadomość na adres e-mail: wolosan@wolosan.pl. Użytkownik zostanie poproszony przed usunięciem konta o weryfikację wcześniej podanych danych.

2.1.8. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z newslettera lub subskrypcji. Może to zrobić samodzielnie poprzez modyfikacje ustawień konta klienta. W tym celu należy wejść w zakładkę „Twoje konto”, następnie „Nwesletter”/”Subskrypcja” i wybranie opcji „anuluj”. Użytkownik może także zrezygnować wysłać wiadomość na adres e-mail: wolosan@wolosan.pl Użytkownik zostanie poproszony przed anulowaniem newslettera lub subskrypcji o weryfikację poprzez podanie loginu i hasła do konta.

3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.5.

3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których serwis korzysta nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują
w jego oprogramowanie ani ustawienia.

3.3. Rodzaje plików cookies:

W Serwisie używamy następujących rodzajów plików cookies:

Nazwa pliku CookieRodzajCel zapisywania
ASP.NET_SessionIdsesyjneZapamiętuje identyfikator sesji

Celem wyjaśnienia funkcji stosowanych plików, informujemy, iż:

⎯ pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z Serwisu, wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.

3.4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies. 

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

⎯ niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;

⎯ każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;

⎯ usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami
o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się
z Serwisem wysyłając na adres mailowy
wolosan@wolosan.pl wszelkie pytania
i wątpliwości, a konsultanci Serwisu udzielą wszelkich potrzebnych informacji.

Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu. 

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „Zaakceptuj wszystkie” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

3.5. Dane zbierane za pomocą urządzenia Google Analytics lub podstawowego programu automatycznie przez pliki cookies mogą być użyte wyłącznie do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i jej zawartości. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

4. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne
z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych,
w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

Serwis wykorzystuje technologie i  procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzia
i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu HTTPS

Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

5. Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu.

6. Kontakt z przedsiębiorcą lub administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: wolosan@wolosan.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektroniczne.

+

Search Room

[mphb_availability_search adults='1' children='0' check_in_date='' check_out_date='' attributes='' class='"]